Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
ระบบประเมินตนเองออนไลน์ (eSAR Online)
งานมาตฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้นำเอาแนวคิดในเรื่อง "Paperless Office" เข้ามาเป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยการจัดเก็บเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินการต่าง ๆ ภายในรอบปีการศึกษาจะถูกจัดเก็บโดยจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานภายในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพเป็นหลัก ตลอดทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์
 
 
ติดต่อเรา
หน่วยมาตราฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-643600-6 ต่อ 9760
โทรสาร : 045-643607